Bekendtgørelse om godtgørelse til HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

Ved aktstykke 39, tiltrådt af finansudvalget den 12. november 1992,

er der taget stilling til udbetaling af kulancemæssig godtgørelse

til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede

m.fl. Finansudvalget har ved aktstykket bl.a. tiltrådt følgende:

     § 1. Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse og ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitten. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, dvs. ægtefæller eller samlevere, hvor samlivet har bestået i mindst 2 år, og børn. Fordeling mellem de efterladte foregår efter følgende retningslinier:

 • 1) Hvis afdøde alene efterlader sig ægtefælle eller samlever, udbetales det fulde godtgørelsesbeløb til den pågældende.
 • 2) Hvis afdøde alene efterlader sig børn, fordeles godtgørelsen ligeligt mellem dem.
 • 3) Efterlader afdøde sig både ægtefælle og børn eller samlever og børn, fordeles beløbet med 2/3 til ægtefællen henholdsvis samleveren og 1/3 til børnene.

     Stk. 2. På tilsvarende måde bemyndiges sundhedsministeren til at yde kulancemæssig godtgørelse til ægtefæller eller samlevere til en person, der er omfattet af de i stk.1, 1. punktum nævnte bestemmelser om godtgørelse for HIV-smitte, og som selv med overvejende sandsynlighed er blevet HIV-smittede af en af de pågældende blødere eller transfusionsbehandlede. Såfremt ægtefællen eller samleveren er afgået ved døden, og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til efterladte børn.

     Stk. 3. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 750.000 kr. Til HIV-smittede blødere, HIV-positive transfusionssmittede eller disses efterladte, samt HIV-smittede ægtefæller eller samlevere eller disses børn, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse, ydes yderligere 500.000 kr. i godtgørelse.

     Stk. 4. Anmodning om godtgørelse skal fremsættes af den HIV-smittede eller dennes efterladte ægtefælle/samlever eller børn over for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, se bort fra kravet i stk. 1 om 2 års samliv for så vidt angår en efterladt samlever.

     § 2. Godtgørelsen medregnes ikke ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst, jf. statsskatteloven.

     § 3. Godtgørelsen og afkastet af godtgørelsen indgår ikke i modtagerens husstandsindkomst, jf. § 7 i lov om individuel boligstøtte.

     § 4. Godtgørelsen og afkastet af godtgørelsen medfører ikke reduktion i ydelser, som måtte tilkomme den eller de pågældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension og lov om social bistand.

     § 5. Bekendtgørelse nr. 313 af 14. juni 1988 ophæves.

Sundhedsministeriet, den 19. november 1992

Ester Larsen

    / Dorte Knudsen

Tilbage til Lovændringer

 

 

 

 

 

Lov om Blødererstatningsfonden

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Fonden

     § 1. Blødererstatningsfonden er en selvejende institution, der har til formål at yde støtte dels til blødere, der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er blevet konstateret HIV-smittede, dels til efterladte efter sådanne blødere. Fondens hjemsted er København.

     § 2. Staten yder en gang for alle fonden et beløb på 20 mio. kr., der udbetales, når fonden er etableret efter denne lovs regler.

     Stk. 2. Sundhedsministeren kan godkende, at også andre midler end de af staten efter stk. 1 tilførte midler indgår i fonden.

Fondens bestyrelse

     § 3. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra Danmarks Bløderforening.

     Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter for disse udpeges for 4 år ad gangen. Medlemmerne skal være myndige og bosiddende her i landet, og de må ikke selv være støtteberettigede efter denne lovs regler. Genudpegning kan finde sted.

     Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte selv sin formand, og den fastsætter for sit arbejde en forretningsorden. Forretningsordenen skal godkendes af sundhedsministeren.

Fondens anvendelse m.v.

     § 4. Fondens midler uddeles efter bestyrelsens beslutning efter retningslinjerne i stk. 2-4, jf. dog stk. 5.

     Stk. 2. Fonden kan yde støtte i form af engangsbeløb eller beløb, der ydes over et på forhånd fastsat antal år eller til en begivenhed, der indtræder inden dette åremåls udløb. Fonden kan i forbindelse hermed forbruge af såvel kapitalen som afkastet heraf.

     Stk. 3. Indtil 20 pct. af fondens midler kan efter ansøgning ydes som engangsbeløb til merudgifter, som den HIV-smittede bløder eller dennes samlevende familie måtte have i deres dagligdag som følge af den HIV-smittede bløders eller dennes families særlige individuelle behov.

     Stk. 4. Resten af fondens midler kan efter ansøgning ydes som engangsbeløb eller faste årlige beløb dels til dækning af HIV-smittede bløderes tabte arbejdsfortjeneste og det forkortede livsperspektiv samt eventuelt forringet livskvalitet, som HIV-smitten medfører, dels til dækning af forsørgertab til efterladte efter en afdød HIV-smittet bløder. Beløb kan dog kun ydes, så længe de pågældende lever. Beløb, der udbetales til efterladte børn, kan længst ydes indtil barnets fyldte 21. år.

     Stk. 5. Sundhedsministeren kan, når særlige forhold taler herfor, efter ansøgning fra fondens bestyrelse godkende fravigelse af de i stk. 2-4 anførte retningslinjer for fondens anvendelse.

     Stk. 6. Efterladte efter stk. 4 omfatter ægtefæller til HIV-smittede blødere eller samlevere, hvor samlivet har bestået mindst 2 år, og børn. Fondens bestyrelse kan, når særlige forhold taler herfor, dispensere fra kravet om 2 års samliv, for så vidt angår en efterladt samlever.

     Stk. 7. Fonden kan af dennes midler årligt anvende indtil 1,5 pct. af fondens oprindelige kapital til administration og revision af fonden.

     § 5. Fonden træffer den endelige afgørelse om uddeling af midler efter loven.

     § 6. Fonden offentliggør på passende måde den støtte, der kan ansøges om fra fonden.

     § 7. Støtte ydet efter § 4 til umyndige HIV-smittede blødere udbetales til værgens bestyrelse og rådighed efter reglerne i lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

Fondens regnskab m.v.

     § 8. Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.

     Stk. 2. Fondens midler skal indleveres til bestyrelse i en forvaltningsafdeling, som er knyttet til et pengeinstitut, og som justitsministeren har godkendt dertil.

     § 9. Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsåret, der skal omfatte 12 måneder, følger kalenderåret.

     Stk. 2. Senest 4 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal fondens regnskab underskrevet af bestyrelsen og attesteret af revisor indsendes til sundhedsministeren. Sundhedsministeren kan fastsætte krav til regnskabets form og indhold.

     Stk. 3. Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra fonden. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

     Stk. 4. Samtidig med indsendelsen af fondens årsregnskab afgiver bestyrelsen en beretning til sundhedsministeren for fondens virksomhed. Sundhedsministeren kan fastsætte regler for beretningens form og indhold.

     § 10. Fonden skal på forlangende give sundhedsministeren enhver oplysning om fondens virksomhed.

Andre bestemmelser

     § 11. Fondens bestyrelse og andre, der efter anmodning fra fondens bestyrelse deltager i administrationen af opgaver efter denne lov, kan afkræve beløbsmodtagere efter loven de oplysninger, som er nødvendige for at fastsætte, udbetale og kontrollere støtte fra fonden.

     Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan til brug ved fondens beregning af ydelser efter loven videregive statistiske oplysninger fra hæmofilicentre og infektionsmedicinske afdelinger til fonden.

     § 12. Straffelovens § 152 og §§ 152 d-f finder tilsvarende anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og dem, der medvirker ved administrationen af opgaver efter denne lov.

     § 13. Fonden ophører med sin virksomhed senest 15 år efter lovens ikrafttræden, eller når fondens bestyrelse i øvrigt ansøger sundhedsministeren herom.

     Stk. 2. Ved fondens ophør tilfalder eventuelle resterende midler staten, jf. dog stk. 3.

     Stk. 3. Såfremt der efter § 2, stk. 2, er tilgået fonden andre midler end de af staten tilførte, træffer sundhedsministeren ved fondens ophør bestemmelse om, hvorledes disse eventuelle resterende midler skal forvaltes.

     Stk. 4. Beregning af resterende midler efter stk. 2-3 foretages på grundlag af en forholdsmæssig fordeling baseret på de oprindelige kapitalindskud fra henholdsvis staten og andre.

     § 14. Støtte udbetalt efter denne lov og afkastet heraf indgår ikke i modtagerens husstandsindkomst, jf. § 8 i lov om individuel boligstøtte.

     Stk. 2. Der skal i alle tilfælde ses bort fra ydelser efter denne lov og afkastet heraf i forbindelse med tildeling af ydelser efter pensionslovgivningen, bistandsloven og andre sociale love inden for Socialministeriets område.

     § 15. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som ændret ved lov nr. 1115 af 21. december 1994 og senest ændret ved lov nr. 216 af 29. marts 1995, foretages følgende ændring:

I § 7, litra u, indsættes efter ordene »personer, der er behandlet ved danske sygehuse«:

»samt støtte, der udbetales af Blødererstatningsfonden, til blødere, der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er blevet konstateret HIV-smittede, eller til disses efterladte.«

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

     § 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     § 17. Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1, 2. pkt., afgiver fonden regnskab og beretning første gang for perioden fra fondens etablering til 31. december 1995.

     § 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Yvonne Herløv Andersen

Tilbage til Lovændringer

 

 

 

 

 

Lov om erstatning for lægemiddelskader

 

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

 

Lovens anvendelsesområde

     § 1. Til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ydes erstatning efter reglerne i denne lov. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.

     Stk. 2. Med patienter sidestilles personer, der deltager i kliniske afprøvninger af lægemidler (biomedicinske forsøg), der ikke indgår som led i diagnostik eller behandling af personens sygdom. Det samme gælder for vævs-, organ- og vævsvæskedonorer. Til forsøgspersoner og donorer, der er omfattet af bestemmelsen, ydes også erstatning for psykisk skade.

     Stk. 3. Med lægemiddelskade sidestilles skade forårsaget af et lægemiddel på en person, der plejer eller behandler den, til hvem et lægemiddel er ordineret. Erstatning ydes kun i det omfang, skaden ikke dækkes af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

     Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke skader efter stk. 1-3 der er omfattet af loven.

     § 2. Erstatning ydes kun, hvis lægemidlet erhvervsmæssigt er udleveret i Danmark til forbrug eller kliniske afprøvninger af lægemidler (biomedicinske forsøg). Udleveringen skal være sket gennem apotek, sygehus, læge eller tandlæge.

     § 3. Ved et lægemiddel forstås i denne lov en vare, som er bestemt til at tilføres mennesker for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner.

     Stk. 2. Lægemidlet skal være godkendt til markedsføring i Danmark i henhold til gældende regler. Dette gælder dog ikke for lægemidler, der anvendes ved kliniske afprøvninger (biomedicinske forsøg), jf. § 1, stk. 2.

     Stk. 3. Magistrelt fremstillede lægemidler og lægemidler, der efter forudgående tilladelse fra Sundhedsstyrelsen importeres til brug for enkeltpersoner, er omfattet af loven.

     Stk. 4. Naturlægemidler, homøopatiske lægemidler, vitamin- og mineralpræparater er ikke omfattet af loven. Dette gælder dog ikke, såfremt disse produkter anvendes ved kliniske afprøvninger (biomedicinske forsøg) med henblik på at opnå markedsføringstilladelse som lægemiddel, jf. stk. 2, 1. pkt.

     Stk. 5. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke lægemidler m.v. efter stk. 1-4 der er omfattet af loven.

     § 4. En lægemiddelskade forvoldt af et receptpligtigt lægemiddel erstattes kun, hvis lægemidlet er ordineret til skadelidte.

     § 5. Som lægemiddelskade anses ikke sygdomme eller anden skade, som

 • 1) skyldes, at lægemidlet ikke har haft den tilsigtede effekt på den pågældende patient, eller
 • 2) skyldes fejl eller forsømmelse i forbindelse med ordination eller udlevering af lægemidlet til patienten.

     § 6. En lægemiddelskade, der er opstået som følge af bivirkninger af et lægemiddel, erstattes kun, hvis bivirkningerne efter deres karakter eller omfang går ud over, hvad skadelidte med rimelighed bør acceptere. Bestemmelsen omfatter både kendte og ukendte samt konkret påregnelige og upåregnelige bivirkninger.

     Stk. 2. Ved afgørelser i henhold til stk. 1 skal der særligt tages hensyn til

 • 1) arten og sværhedsgraden af den sygdom, som behandlingen rettede sig imod,
 • 2) den skadelidtes helbredstilstand,
 • 3) skadens omfang og
 • 4) mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for skadens indtræden i betragtning.

     Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke lægemiddelskader efter §§ 4-6 der er omfattet af loven.

     § 7. Der ydes kun erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget ved brug af lægemidler.

     § 8. Loven gælder ikke for skader, der er omfattet af lov om erstatning for vaccinationsskader.

Kapitel 2

 

Erstatningsudmåling m.v.

     § 9. Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar, jf. dog reglerne i dette kapitel.

     Stk. 2. Erstatning m.v. ydes kun, såfremt beløb fastsat efter stk. 1 overstiger 3.000 kr.

     Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte kun ydes, såfremt skaden har medført uarbejdsdygtighed eller sygdom ud over en nærmere fastsat periode, der højst kan udgøre 3 måneder.

     Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på lægemiddelskader, der er omfattet af § 1, stk. 2.

     § 10. Erstatning ydes ikke til dækning af afledte regreskrav, jf. § 17 i lov om erstatningsansvar.

     § 11. Erstatningen til patienten eller dennes efterladte kan nedsættes eller efter omstændighederne helt bortfalde, hvis patienten forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

     § 12. Ved en serieskade forstås lægemiddelskader, som er påført flere personer og forårsaget af samme egenskab hos samme substans i et eller flere lægemidler, og

 • 1) som beror på bivirkninger, der ikke på tidspunktet for lægemidlets udlevering var angivet i det af Sundhedsstyrelsen godkendte resume af lægemidlets egenskaber eller registreret i lægemiddelkataloget, og som medfører skade af en sådan karakter, at denne ikke ved lægemidlets udlevering burde være forudset af en fagmand, eller
 • 2) som skyldes en defekt ved lægemidlet som følge af instruktions-, fabrikations- eller distributionsfejl.

     Stk. 2. En serieskade henføres til det år, hvor det første erstatningskrav rejses over for sundhedsministeren eller Patientforsikringsforeningen, jf. § 18, uanset hvornår de senere skader anmeldes.

     § 13. Erstatningssummen for skader i henhold til loven er begrænset til 150 mio. kr. pr. kalenderår.

     Stk. 2. Erstatningssummen for hver enkelt serieskade, jf. § 12, er dog begrænset til 100 mio. kr.

     Stk. 3. Erstatningssummen for lægemiddelskader ved kliniske afprøvninger af lægemidler (biomedicinske forsøg) er begrænset til 25 mio. kr. pr. forsøg.

     Stk. 4. Erstatningen kan ikke overstige 5 mio. kr. pr. skadelidte.

     § 14. Er de i § 13 angivne beløb ikke tilstrækkelige til at dække alle de skadelidtes krav, foretages en forholdsmæssig nedsættelse af de enkelte krav, dog kun i endnu ikke udbetalte erstatningsbeløb. Viser det sig, efter at en skade er indtruffet, at en sådan nedsættelse kan blive nødvendig, kan det bestemmes, at erstatningen indtil videre alene ydes med en del af de anerkendte krav.

     § 15. I det omfang patienten eller dennes efterladte har fået eller har krav på at få erstatning i henhold til loven, kan erstatningskrav ikke rejses mod nogen, der måtte have pådraget sig erstatningsansvar for skaden.

     Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke i de tilfælde, hvor der er erstatningsansvar efter reglerne i lov om produktansvar.

     § 16. I det omfang staten yder erstatning efter denne lov, indtræder Sundhedsministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar.

     Stk. 2. Staten kan afholde udgifter til advokat, sagsanlæg m.v. til inddrivelse af erstatning fra lægemiddelproducenter og mellemhandlere efter lov om produktansvar, jf. stk. 1. Inddrevne erstatningsbeløb i forbindelse hermed tilgår staten.

Kapitel 3

 

Erstatningsordningens finansiering

     § 17. Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

     Stk. 2. Sundhedsministeren foretager beregning og udbetaling af erstatninger. Sundhedsministeren kan bemyndige andre, herunder private, til at foretage beregning og udbetaling af erstatninger m.v. efter denne bestemmelse.

Kapitel 4

 

Sagernes behandling

     § 18. Sundhedsministeren behandler og træffer afgørelse i sager efter denne lov.

     Stk. 2. Sundhedsministeren kan bemyndige Patientforsikringsforeningen, jf. lov om patientforsikring, til at behandle og træffe afgørelse i sager efter stk. 1. Patientforsikringsforeningens udgifter i forbindelse hermed afholdes af staten, jf. § 17, stk. 1.

     Stk. 3. I tilfælde, hvor sundhedsministeren har bemyndiget andre end offentlige myndigheder til at varetage opgaver efter denne lov, finder forvaltningsloven tilsvarende anvendelse.

Lægemiddelskadeankenævnet

     § 19. Sundhedsministeren nedsætter et lægemiddelskadeankenævn, som består af

 • 1) en af sundhedsministeren udnævnt formand, som skal være dommer,
 • 2) 2 medlemmer udpeget af sundhedsministeren,
 • 3) 2 medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen med henholdsvis medicinsk og farmaceutisk sagkundskab,
 • 4) 2 medlemmer udpeget i fællesskab af Amtsrådsforeningen i Danmark, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Københavns og Frederiksberg Kommuner,
 • 5) 1 medlem udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer,
 • 6) 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet.

     Stk. 2. Lægemiddelskadeankenævnets medlemmer udpeges for 4 år. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

     Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med Lægemiddelskadeankenævnet dettes forretningsorden. Ministeren kan heri fastsætte regler om honorar til nævnets formand og medlemmer.

     Stk. 4. Udgifter til drift af Lægemiddelskadeankenævnet afholdes af staten, jf. § 17, stk. 1.

     § 20. De afgørelser, der træffes efter § 18, stk. 1 og 2, kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet, der har den endelige administrative afgørelse. Lægemiddelskadeankenævnet kan tillægge en klage opsættende virkning.

     Stk. 2. Klage til Lægemiddelskadeankenævnet skal indgives inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

     Stk. 3. Lægemiddelskadeankenævnet kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlige grunde hertil.

     Stk. 4. Lægemiddelskadeankenævnets afgørelse kan indbringes for landsretten. Indbringelse skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

     § 21. Sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger til at varetage opgaver efter denne lov, kan af kommuner, amtskommuner og andre vedkommende, herunder sygehuse, apoteker, institutioner, behandlende læger m.v. samt den skadelidte og vedkommende medicinalfirma, forlange meddelt enhver oplysning, herunder sygehusjournaler, journaloptegnelser m.v., som skønnes at være af betydning for behandling af sager efter loven.

     Stk. 2. Sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger til at varetage opgaver efter denne lov, skal afgive de oplysninger til Lægemiddelskadeankenævnet, som er nødvendige for nævnets varetagelse af opgaver efter loven.

Kapitel 5

 

Forældelsesbestemmelser

     § 22. Erstatningskrav efter denne lov skal være anmeldt til sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger til at varetage opgaver efter denne lov, senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden.

     Stk. 2. Forældelse af erstatningskrav efter denne lov indtræder dog senest 10 år efter den dag, lægemidlet er udleveret til skadelidte.

Kapitel 6

 

Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser m.v.

     § 23. Loven træder i kraft den 1. januar 1996. Loven gælder ikke, såfremt det lægemiddel, der har forvoldt skaden, er udleveret til skadelidte inden lovens ikrafttræden.

     § 24. I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 31. januar 1994, som ændret ved lov nr. 1133 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »75 pct.« 3 steder til: »74,7 pct.«

2. I § 7, stk. 2, ændres »50 pct.« 3 steder til: »49,8 pct.«

3. I § 7, stk. 3, ændres »50 pct.« til: »49,8 pct.« og »75 pct.« til: »74,7 pct.«

4. I § 7, stk. 5, ændres »75 pct.« 2 steder til: »74,7 pct.« og »50 pct.« 2 steder til: »49,8 pct.«

5. I § 7, stk. 6, ændres »75 pct.« til: »74,7 pct.« og »50 pct.« til: »49,8 pct.«

     § 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Yvonne Herløv Andersen

Tilbage til Lovændringer